اتصالات سست در شبکه ی فشار متوسط:

عبور جریان از تجهیزات به سطح تماس کافی و جنس هادی مناسب نیاز دارد. در صورتی که در نقاط اتصال؛ سطح کافی و یا هدایت الکتریکی مناسب ایجاد نشود؛ با عبور جریان آن نقطه به سرعت گرم می شود. افزایش دما باعث سوختن و یا تغییر حالت در فلز و شکل تجهیزات شده و صدمات بسیار جدی در پی خواهد داشت. برای شناسایی این نقاط در شبکه های الکتریکی از روش ترمونگاری استفاده می شود. با این کار می توان نقاطی که دارای دمای غیر معمول هستند را شناسایی کرده و آن ها را رفع کرد. در این بخش تعدادی تصویر از اتصال نامناسب سرکابل به شبکه هوایی را مشاهده می کنید که به علت عبور جریان و تولید حرارت باعث تغییر شکل اتصالات شده اند.