اینفوگرافی تجهیزات تولید، توزیع و انتقال:

در یک سلول فشار متوسط چه اجزایی وجود دارد؟ این اجزا چگونه کار می کنند؟ چگونه قطع و وصل می شوند؟ محل قرار گرفتن اهرم ها؛ شارژ فنر و … چگونه است؟ برای پاسخ به سوال های ذکر شده بخش گرافیکی اجزای تولید؛ توزیع و انتقال ایجاد شده است. در این بخش تجهیزات مورد استفاده در انتقال و توزیع انرژی به صورت تصویری با مشخص کردن قطعات یا بخش های داخلی و اصلی نمایش داده شده است.