اینفوگرافی ایمنی در برق:

استفاده از الکتریسیته در منزل و محیط کار یک امر کاملا رایج است، به طوری که اغلب افراد خطرات ناشی از آن را نادیده می گیرند. در کل و به منظور شناسایی مناطق خطر و دوری از آن ها، افراد باید بدانند که در ارتباط با تجهیزات برق دار دو خطر اصلی وجود دارد، خطر برق گرفتگی در صورت تماس مستقیم فرد با بخش های برق دار و خطر وقوع آرک فلش.

برای ایمن ماندن از خطرات مستقیم و غیر مستقیم الکتریسته باید از دستورالعمل های خاصی پیروی کنیم. در این قست می توانید بخشی از این دستورالعمل ها و اقدامات لازم در صورت مواجه شدن با خطرات را در قالب اینفوگرافی فرا بگیرید.