تایمر تاخیر در قطع یا Off Delay:

برای ایجاد تأخیر در خاموش شدن یک وسیله (دقیقا بر عکس تایمرهای تأخیر در وصل یا On-Delay) یا بخشی از مدار می‌توان از انواع تایمرهای تأخیر در قطع استفاده کرد. این تایمر از نظر دیجیتال یا آنالوگ بودن، رنج زمانی، تعداد پلاتین‌ها و … در مدل‌های بسیار متنوعی ساخته شده و نماد آن به صورت کلی طبق تصویر زیر نمایش داده می‌شود.

تایمرهای الکترونیک برای زمان گیری نیاز به منبع تغذیه دارند. از آن‌جایی که تایمر تأخیر در قطع بعد از قطع فرمان باید زمان گیری را انجام دهد معمولا به صورت سه سیمه کنترل می‌شود. به عبارت دیگر منبع تغذیه به صورت دائم به پایه‌های A1 و A2 متصل بوده و یک پلاتین دیگر با نام‌های مختلف مثلا B1، S، کنترل و … برای شروع زمان سنجی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که برای استفاده از سه سیم مشکلی وجود داشت می توان از  تایمرهای بادی استفاده کرد. تایمرهای تأخیر در قطع بادی نیاز به تغذیه نداشته و بعد از قطع کنتاکتور زمان گیری را انجام می دهند.

در تصویر زیر و گزینه‌ی (a) دیاگرام الکتریکی تایمر تأخیر در قطع سه سیمه با یک پلاتین چنج آور و در گزینه‌ی (b) نمودار کاری آن را مشاهده می‌کنید. طبق نمودار منبع تغذیه در طول کار تایمر به صورت دائم وصل بوده و با وصل پلاتین کنترل، خروجی بلافاصله تغییر می‌کند. با قطع پلاتین کنترل زمان گیری انجام شده و پس از پایان آن پلاتین به حالت اول خود بازمی‌گردد. در صورتی که پلاتین کنترل قطع شده ولی قبل از پایان زمان گیری، مجدد وصل شود، پلاتین خروجی تایمر تغییری نکرده و برای زمان سنجی آماده می‌ماند. برای شروع  به کار این تایمر کافی ست پلاتین کنترل قطع شده و تایمر زمان سنجی را کامل کند.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان