تایمر تاخیر در وصل و تاخیر در قطع یا On/Off Delay:

برای ایجاد تأخیر در روشن شدن و خاموش شدن یک وسیله یا بخشی از مدار به صورت هم‌زمان می‌توان از یک تایمر ترکیبی تأخیر در وصل و تأخیر در قطع استفاده کرد. این تایمر از نظر دیجیتال یا آنالوگ بودن، رنج زمانی، تعداد پلاتین‌ها و … در مدل‌های بسیار متنوعی ساخته شده و نماد آن به صورت کلی طبق تصویر زیر، نمایش داده می‌شود.

تایمرهای الکترونیک تأخیر در وصل و تأخیر در قطع به صورت سه سیمه کنترل می‌شوند. در این روش تغذیه به صورت دائم به پایه‌های A1 و A2 متصل بوده و تایمر با قطع و وصل پلاتین کنترل زمان سنجی‌ها را آغاز می‌کند. در تصویر زیر و گزینه‌ی (a) دیاگرام الکتریکی تایمر تأخیر در وصل و قطع سه سیمه با یک پلاتین چنج آور و در گزینه‌ی (b) نمودار کاری آن را مشاهده می‌کنید. لازم به ذکر است که به جای یک تایمر تأخیر در وصل و قطع می توان از یک تایمر تأخیر در وصل و یک تایمر تأخیر در قطع نیز استفاده کرد اما این کار ابعاد، هزینه ها، سیم‌بندی و … را افزایش می دهد.

طبق نمودار، با وصل پلاتین کنترل، زمان سنجی برای تأخیر در وصل آغاز شده و بعد از سپری شدن آن پلاتین‌ها تغییر وضعیت می‌دهند.
با قطع پلاتین کنترل نیز زمان سنجی برای قطع آغاز شده و بعد از سپری شد آن پلاتین‌ها به وضعیت اول بازمی‌گردند. به صورت کلی با استفاده از این تایمر می‌توان هر دو خصوصیت تأخیر در وصل و تأخیر در قطع را با یک قطعه انجام داد.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان