تایمر تاخیر در وصل یا On Delay:

برای ایجاد تأخیر در روشن شدن یک وسیله یا بخشی از مدار می‌توان از انواع تایمرهای تأخیر در وصل به صورت دو و سه سیمه استفاده کرد. این تایمر از نظر دیجیتال یا آنالوگ بودن، رنج زمانی، تعداد پلاتین‌ها  و … در مدل‌های بسیار متنوعی ساخته شده و نماد آن به صورت کلی طبق تصویر زیر، نمایش داده می‌شود.

در تصویر زیر، و گزینه‌ی (a) دیاگرام الکتریکی تایمر تأخیر در وصل دو سیمه با یک پلاتین چنج آور و در گزینه‌ی (b) نمودار کاری آن را مشاهده می‌کنید. طبق نمودار پس از وصل تغذیه به پایه‌های A1 و A2  زمان گیری آغاز شده و بعد از پایان آن، پلاتین‌ها تغییر وضعیت می‌دهند. در صورتی که تغذیه‌ی تایمر بعد از زمان گیری وصل بماند، پلاتین‌ها نیز به همان صورت باقی خواهند ماند. برای شروع به کار مجدد این تایمر کافی ست منبع تغذیه را قطع و مجدد وصل کنیم.

در برخی تایمرها از روش کنترل سه سیمه استفاده می‌شود. در این مدل ممکن است ولتاژ منبع تغذیه با ولتاژ مدار کنترل متفاوت باشد. به عنوان مثال در تصویر زیر، دیاگرام تایمر تاخیر در وصل سه سیمه با یک پلاتین چنج آور را مشاهده می کنید. در این تایمر منبع تغذیه به پایه‌های A1 و A2 متصل بوده و با دریافت سیگنال از پایه‌ی B1 زمان گیری آغاز خواهد شد. برای شروع به کار مجدد این تایمر نیازی به قطع و وصل منبع تغذیه نبوده و تنها باید سیگنال کنترل، قطع و وصل شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان