تایمر تکرار کننده یا Flasher:

برای روشن و خاموش کردن مداوم یک وسیله یا بخشی از مدار می‌توان از تایمرهای فلاشر (Flasher) یا تکرار کننده (Repeat Cycle) استفاده کرد. این تایمر معمولا به صورت دو سیمه بوده و از نظر وضعیت پلاتین خروجی در لحظه‌ی وصل منبع تغذیه در سه مدل استارت با وصل، استارت با قطع و یا انتخابی ساخته می‌شود.[userpro_private]

تایمرهای فلاشر از نظر قابلیت تنظیم زمان وصل و زمان قطع در مدل‌های متنوعی ساخته می‌شوند. در مدل‌های معمولی زمان وصل و قطع برابر بوده ولی در مدل‌های پیشرفته‌تر می‌توان زمان وصل و قطع بودن را به صورت جداگانه تنظیم کرد. نماد این تایمر با توجه به حالت‌های کاری ممکن است به شکل‌های مختلف نمایش داده شود. به عنوان مثال در تصویر زیر و گزینه‌ی (a) نماد تایمر فلاشر با شروع وصل، (b) با شروع قطع و (c) به صورت قابل انتخاب را مشاهده می‌کنید.

در تصویر زیر و گزینه‌ی (a) دیاگرام الکتریکی تایمر فلاشر یا تکرار کننده و در گزینه‌ی (b) نمودار کاری استارت با وصل و در گزینه‌ی (c) نمودار کاری استارت با قطع را مشاهده می‌کنید. طبق تصویر تنها تفاوت تایمر استارت با وصل و استارت با قطع، وضعیت پلاتین فرمان در لحظه‌ی اول وصل منبع تغذیه است. در نمودار (b) با وصل تغذیه، پلاتین نیز وصل شده و سپس زمان گیری و قطع و وصل آغاز می‌شود اما در نمودار (c) با وصل تغذیه، ابتدا زمان گیری شروع شده و بعد از آن پلاتین قطع و وصل می‌شود.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان