تایمر  پالس یا Pulse Former:

تایمر پالس (One Shot) سه سیمه بوده و در صورتی که منبع تغذیه‌ی آن وصل باشد، با یک قطع و وصل در پلاتین کنترل، زمان سنجی را آغاز می‌کند. تفاوت این تایمر با تایمرهای استارت مجدد تداوم در پلاتین کنترل بوده و نماد آن در تصویر زیر، نمایش داده شده است.

در تصویر زیر مقایسه‌ی نمودار کاری تایمرهای استارت مجدد و پالس را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) نمودار کاری تایمر استارت مجدد، (b) نمودار کاری تایمر پالس بدون قابلیت تمدید زمان و (c) نمودار کاری تایمر پالس با قابلیت تمدید زمان سنجی با قطع و وصل ترمینال کنترل را نمایش می دهد.

طبق گزینه‌ی (a) در این تصویر ، در تایمر استارت مجدد اگر منبع تغذیه یا پلاتین کنترل قبل از اتمام زمان گیری قطع شود، پلاتین خروجی به حالت اول خود بازخواهد گشت اما در تایمر پالس این‌طور نیست. طبق گزینه‌های (b) و (c) در تایمر پالس تفاوتی نمی‌کند که پایه‌ی کنترل یک پالس صادر کرده و یا دائم وصل بماند، این تایمر با دریافت سیگنال فرمان، یک پالس با زمان تنظیم شده را در خروجی خود صادر می‌کند.

تایمر پالس از نظر تمدید زمان سنجی به دو گروه تقسیم می‌شود. در گروه اول و طبق گزینه‌ی (b) در تصویر بالا با صدور فرمان، زمان سنجی آغاز شده و قطع و وصل ترمینال کنترل تا اتمام زمان تغییری در خروجی ایجاد نمی‌کند. در مدل دوم با صدور فرمان، زمان سنجی آغاز شده ولی با قطع و وصل آن، زمان تمدید شده و مجدد محاسبه می‌شود. نمودار کاری این نوع تایمر در گزینه‌ی (c) تصویر بالا نمایش داده شده است.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان