روز مهندس:

در ایران روز پنجم اسفند ماه مصادف با سالروز تولد خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان روز بزرگ داشت مهندسی در نظر گرفته شده است. لطفا با ارسال این تصاویر؛ روز مهندس را به فعالان صنعت برق تبریگ بگوئید.