قدرت سیگنال در سیستم های بدون سیم:

یکی از المان های مهم در انتخاب سیستم های ارسال فرمان به صورت بدون سیم، حداکثر فاصله‌ی بین فرستنده و گیرنده است که با توجه به برند و مدل دستگاه مشخص می شود. قدرت انتقال سیگنال علاوه بر نوع دستگاه، به شرایط محیط و مانع های موجود در آن نیز وابسته است. این مانع ها مانند تابلو برق، دیوار، سازه های فلزی، شیشه و … می توانند از قدرت سیگنال کاسته و فاصله‌ی مجاز بین فرستنده و گیرنده را کاهش دهند.

به عنوان مثال در برند اشنایدر، فاصله‌ی مجاز بین فرستنده و گیرنده بدون مانع ۱۰۰ متر اعلام شده اما در صورت نصب گیرنده در تابلوی تمام فلزی، این فاصله تا ۲۵ متر کاهش پیدا می کند. در جدول زیر موانع مختلف و مقدار تاثیر آن ها روی فاصله‌ی بین فرستنده و گیرنده درج شده است. توجه به این مقادیر در انتخاب برند، لوازم جانبی و محل قرار گیری تجهیزات بسیار مهم است.

نوع مانع ضریب کاهش بر اساس درصد
پنجره های شیشه ای ۱۰-۲۰%
دیوار گچی ۳۵-۴۰%
دیوار آجری ۶۰%
دیوار بتنی ۷۰%
سازه های فلزی ۵۰-۱۰۰%

در محل نصب تجهیزات بدون سیم، تعداد و نوع موانع به ساختار ماشین، محیط و … بستگی داشته و معمولا غیر قابل تغییر است، پس برای دریافت سیگنال مناسب باید نکته‌های زیر را در نظر داشته باشیم:

  • به قدرت ارسال و دریافت سیگنال و ضرایب کاهنده که در دفترچه های راهنما درج شده است، دقت کرده و بهترین دستگاه را انتخاب کنیم.
  • محل نصب تجهیزات در محیط باید به بهترین شکل انتخاب شود تا حداقل محدودیت ها و مانع ها در مسیر قرار داشته باشد.
  • امکان استفاده از آنتن های خارجی برای فرستنده و گیرنده بررسی شود. نصب این آنتن ها می تواند قدرت ارسال و دریافت سیگنال را تقویت کند.
  • وجود لوازم توسعه دهنده مانند تکرارکننده ها و آنتن های مجزا در برند کنترل شود. با استفاده از این تجهیزات می توان قدرت سیگنال را تقویت کرد.

لطفا برای بررسی گزینه های قدرت سیگنال به تصویر زیر توجه کنید. در این تصویر مانعی که با گزینه‌ی a مشخص شده تمام فلزی با ضریب کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد و دیوارهایی که با گزینه‌ی b مشخص شده گچی با ضریب ۳۵ تا ۴۰ درصد هستند. در این مثال تنها با جابه جا کردن محل نصب فرستنده می توان به نتیجه‌ی بهتری از نظر قدرت سیگنال دست پیدا کرد.
در صورتی که با جابه جایی فرستنده و گیرنده به قدرت سیگنال مناسب دست پیدا نکردیم، گزینه‌ی بعد استفاده از آنتن های خارجی و تکرارکننده است. آنتن های خارجی مستقیم به فرستنده و گیرنده متصل شده و کیفیت ارسال و دریافت سیگنال را ارتقا می دهد. برای نصب این آنتن ها باید به برند دستگاه و قابلیت اتصال توجه شود.

روش بعدی استفاده از تکرارکننده یا تقویت ها می باشد. طبق تصویر زیر، این قطعه بین مسیر قرار گرفته و سیگنال های ارسالی از فرستنده را دریافت و تقویت می کند. با افزایش قدرت سیگنال، نفوذپذیری آن در مانع ها بیشتر شده و گیرنده بهتر آن ها را دریافت می کند.  تکرارکننده ها در مدل های متنوعی ساخته می شوند و اغلب به تغذیه‌ی خارجی با ولتاژهای مختلف نیاز دارند.

محل نصب تقویت کننده ها نیز در افزایش فاصله‌ی بین فرستنده و گیرنده و حذف مانع ها اهمیت دارد. به عنوان مثال به تصویر زیر توجه کنید. نصب تقویت در بالای مانع حالت بهتری را ایجاد کرده و اولویت بیشتری نسبت به گزینه‌ی دوم دارد.

در صورتی که فضای مناسب و بدون مانع در دسترس نبود، طبق تصویر زیر، تقویت کننده باید قبل از مانع نصب شود تا سیگنال را از فرستنده دریافت کرده و نفوذ پذیری آن را افزایش دهد. در صورتی که تکرارکننده بعد از مانع قرار بگیرد، سیگنال فرستنده را به درستی دریافت نکرده و تقویتی نیز انجام نخواهد داد.

دوره ی تصویری تجهیزات کنترل و فرمان