پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران (IEE 1394):