پست‌های توزیع

عبارت پست توزیع با توجه به نوع و هدف آن می‌تواند تعاریف و شکل‌های متفاوتی داشته باشد. به صورت کلی ساختمان یا محلی که در تجهیزات آن ولتاژ فشار متوسط وجود داشته باشد، پست توزیع نامیده می‌شود. این پست می‌تواند به منظور ایجاد شرایط کلید زنی، تحویل انرژی با ولتاژ فشار متوسط و یا تبدیل آن به ولتاژ فشار ضعیف احداث شده و یکی از مدل‌ها هوایی، زمینی، کیوسک، دفنی، پدمانتد و … را داشته باشد.

پست زمینی

پست‌های توزیع دارای چهار بخش کلی سازه، تجهیزات فشار متوسط، ترانسفورماتور و تجهیزات فشار ضعیف هستند. برای احداث این پست‌ها از دیاگرام‌های مختلفی مانند ساختمان، محل قرارگیری تجهیزات، مدار قدرت به صورت تک‌خطی، درگاه‌های ورودی و خروجی کابل‌ها، سیستم‌های حفاظت ترانسفورماتور، ارت حفاظتی و الکتریکی، روشنایی، تهویه، نمای ظاهری تابلوها و … استفاده می‌شود.

همانند تصویر زیر، پست توزیع هوایی ساده ترین و ارزان‌ترین راه برای تبدیل ولتاژ فشار متوسط به فشار ضعیف است. در این روش از یک یا دو پایه برای نگهداری تجهیزات فشار متوسط و ترانسفورماتورهای کوچک در ارتفاع استفاده می‌شود. حفاظت اولیه‌ ترانسفورماتورها در پست‌های هوایی اغلب از نوع فیوزهای ذوب شونده یا کات اوت بوده و در کنار آن‌ها از برقگیرهای فشار متوسط نیز جهت  حفاظت در برابر تغییرات شدید ولتاژ استفاده می‌گردد.

پست فشار متوسط هوایی

تجهیزات فشار ضعیف از جمله بریکر و فیوزها در تابلوهای فلزی مونتاژ و توسط کابل‌های تک یا چند رشته به ترانسفورماتور متصل می‌شوند. پستهای هوایی تنها جهت تبدیل ولتاژ استفاده شده و هیچ نقشی جهت ارتقاء پایداری در شبکههای فشار متوسط ندارند. پست هوایی جهت تغذیه‌ی بارهای فشار ضعیف عمومی و اختصاصی در توان‌های پائین احداث می‌شود. با افزایش درخواست یا دیماند اندازه‌ی ترانسفورماتور نیز بزرگتر شده و نگهداری آن روی پایه‌ها امکان پذیر نخواهد بود. در توان‌های بالاتر از دو روش تحویل انرژی به صورت فشار متوسط هوایی و یا احداث پست زمینی استفاده می‌شود. در روش هوایی لوازم اندازه‌گیری خاصی تحت عنوان M.O.F به همراه یک بریکر یا کلید محافظ روی پایه‌ها و در فضای آزاد نصب خواهد شد.

ام او اف

پست‌های زمینی برای تحویل انرژی فشار متوسط به متقاضی و یا تبدیل ولتاژ فشار متوسط به فشار ضعیف در توان‌های بالا استفاده می‌شوند؛ اما کاربری این پست‌ها تنها به موارد ذکر شده محدود نمی‌شود. با توجه به اینکه خطوط فشار متوسط عمومی تعداد زیادی از پست‌های هوایی و زمینی را تغذیه می‌کند، در قسمت فشار متوسط پست‌های زمینی از تجهیزات خاصی جهت کلیدزنی نیز استفاده می‌شود. این تجهیزات تحت عنوان سوئچگیر یا مجموعه‌ای از کلیدها شناخته می‌شوند. طبق تصویر زیر معمولا در هر پست حداقل دو کلید قابل قطع و وصل تحت بار نامی و یک کلید فیوز یا بریکر برای حفاظت ترانسفورماتور در نظر گرفته می‌شود.

RMU

در خطوط فشار متوسط از آرایش رینگ باز استفاده می‌شود. در این روش یکی از سکسیونرها به صورت نرمال باز بوده و هر طرف از مدار توسط یک فیدر یا خط خروجی از پست فشار قوی تامین می‌شود. به همین علت در اکثر پست‌ها از دو سکسیونر قابل قطع و وصل در مسیر خط استفاده می‌شود. قابل ذکر است که در بسیاری از پست‌ها تعداد این کلیدها بیشتر شده و قابلیت رینگ با چند خط یا فیدر فشار متوسط امکان پذیر است. با توجه به اینکه اغلب ترانسفورماتورهای فشار قوی دارای یک گروه برداری هستند، با رعایت توالی فازها، می‌توان این کلیدها را بدون نگرانی و خاموشی قطع و وصل کرد.

توپولوژی شبکه های توزیع

در خطوط هوایی نیز از تجهیزات متعددی برای کلیدزنی مانند سکسیونرهای قابل قطع و وصل، ریکلوزر، سکشنالایزر و … استفاده می‌شود. این تجهیزات در انواع خطوط با آرایش‌های مختلف مانند شعاعی، رینگ باز و … قابل نصب هستند. انجام کلیدزنی توسط سوئچگیرهای فشار متوسط زمینی و انواع کلیدهای هوایی، در اصطلاح مانور نامیده می‌شود. این کار در شرکت‌های توزیع به عنوان راه حل اصلی در انتقال بار، عیب یابی، اعمال خاموشی‌های بابرنامه و … به کار می‌رود.

خط هوایی فشار متوسط شعاعی

مقالات فوق برگرفته از کتاب پلن های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است.