کد سوئیچ

جهت ایجاد کدهای باینری و کنترل تجهیزات الکتریکی در صنعت، می توان از کد سوئیچ ها (Code Switch) یا کلیدهای باینری استفاده کرد. این کلیدها با توجه به تعداد رقم خروجی و وضعیت دسته در مدل های متنوعی ساخته می شوند. در تصویر زیر دیاگرام فنی یک کد سوئیچ ۸ حالته را مشاهده می کنید. این کلید با یک ترمینال ورودی، سه خروجی و هشت موقعیت، می تواند کدهای باینری از ۱ تا ۷ تولید کند.

کد سوئیچ

در جدول راهنمای پائین کلید و با درج ضربدر مشخص شده که در هر حالت چه رقم هایی فعال هستند.

به عنوان مثال در موقعیت صفر، تمام خروجی ها قطع هستند ولی در حالت یک رقم اول، در حالت دو رقم دوم، در حالت سه رقم اول و دوم، در حالت چهار رقم سوم، در حالت پنج رقم اول و سوم و … وصل هستند.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف