کلید چند مداره

کلیدهای چند مداره (Multi-circuit Switch) برای استفاده از تجهیزات به صورت ترکیبی استفاده می شوند. این کلیدها از نظر تعداد ورودی و خروجی متفاوت بوده اما تمام آن ها دارای یک حالت قطع و سه حالت وصل هستند.

به عنوان مثال، تصویر زیر را در نظر بگیرید. این دیاگرام مربوط به یک کلید چند مداره با دو ورودی، دو خروجی و چهار موقعیت کاری با زاویه ۴۵ درجه می باشد. طبق تصویر در حالت صفر هیچ یک از خروجی ها وصل نیستند. در حالت ۴۵ درجه، ورودی اول به خروجی اول، در حالت ۹۰ درجه ورودی دوم به خروجی دوم و در حالت ۱۳۵ درجه هر دو ورودی به هر دو خروجی متصل می شوند. این کلیدها ممکن است در مدل های فرمان و قدرت ساخته شوند.

کلید فرمان

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف