Home / حوادث

حوادث

خطاها و حوادث بسیار زیادی ممکن است در شبکه های الکتریکی رخ بدهد. این حوادث می توانند خسارت های جانی، مالی، زیست محیطی و … داشته باشند. شاید دیدن برخی از این تصاویر دل خراش باشد ولی می تواند به ما گوش زد کند که هیچ گاه استثنا نیستیم و باید مسائل ایمنی؛ اجرای صحیح و تعمیرات با برنامه را جدی بگیریم.