تجهیزات مونتاژ و سیم بندی تابلو برق:

تابلو برق محفظه ای فلزی یا غیرفلزی برای نصب تجهیزات الکتریکی است. در این محفظه تجهیزات قدرت، کنترل، فرمان، حفاظت، اندازه گیری و … نصب شده و با یکدیگر مرتبط می شوند. در این دوره به معرفی تجهیزات مونتاژ و سیم بندی در تابلو برق می پردازیم.