Home / اندازه گیری

اندازه گیری

در تابلو برق ها از لوازم اندازه گیری ثابت استفاده می شود. این دستگاه ها به صورت کلی به دو گروه تک منظوره یا مجتمع تقسیم می شوند. دستگاه تک منظوره فقط برای اندازه گیری و نمایش یک کمیت مانند ولتاژ، آمپراژ، فرکانس و … مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاهش ابعاد و هزینه ها معمولا در کنار دستگاه های تک منظوره از کلیدهای اندازه گیری نیز استفاده می شود. در این بخش با انواع کلیدهای اندازه گیری از نظر کارایی، ساختمان و سیم بندی آشنا می شویم.