قطع با تاخیر

در تاسیسات الکتریکی افت ولتاژ های شدید و ناگهانی اجتناب ناپذیر بوده و می تواند باعث از مدار خارج شدن تاسیسات حساس شود. افت ولتاژ ممکن است بر اثر بروز اتصال کوتاه در شبکه های پائین دست یا بالاست، راه اندازی تجهیزات بزرگ مانند الکتروموتورها، کوره های القایی، سوئیچ خازن ها و … در یک زمان بسیار کوتاه رخ دهد.

همان طور که می دانیم در کنتاکتور همواره دو نیرو در مقابل یکدیگر هستند. به عبارت دیگر نیروی مغناطیسی بوبین برای وصل نگه داشتن در مقابل نیروی فنر برای قطع کردن کنتاکتور قرار می گیرد. در تصویر زیر ساختمان داخلی کنتاکتور را مشاهده می کنید. گزینه ی (a) هسته ی متحرک، گزینه ی (b) فنر و گزینه ی (c) بوبین و هسته ی ثابت را نشان می دهد.

هسته ی ثابت و متحرک کنتاکتور

اگر به هر دلیلی ولتاژ بوبین صفر شده و یا از حد معینی کمتر شود، نیروی فنر بر نیروی مغناطیسی آن غلبه کرده و بلافاصله کنتاکتور را قطع می کند. این مورد در افت ولتاژ های ناخواسته یا قطعی های بسیار کوتاه در مدار فرمان رخ داده و باعث قطع و وصل مدار قدرت کنتاکتور نیز می شود. قطع و وصل مدار قدرت در لحظات کوتاه می تواند صدمات جدی به تجهیزات مانند الکتروموتورها و … وارد کند.

برای جلوگیری از این قطعی های کوتاه مدت می توان از تجهیزی در کنار یا روی کنتاکتور استفاده کرد. این قطعه می تواند انرژی مورد نیاز برای وصل ماندن بوبین را بین یک تا چهار ثانیه تامین کند. با این شرایط تا حد بسیار زیادی از قطعی های کوتاه مدت مدار قدرت جلوگیری می شود. در ساختار داخلی کنتاکتورهای جدید این قابلیت در نظر گرفته شده و نیازی به استفاده از لوازم جانبی برای پوشش افت ولتاژ و اختلال های کوتاه مدت در مدار فرمان نیست. در تصویر زیر سیستم قطع با تاخیر (Delayed Opening Devices) کنتاکتور را مشاهده می کنید.

لوازم جانبی کنتاکتور

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف