اندازه گیری کمیت های الکتریکی پایه
جبران سازی توان راکتیو
استفاده از میگرها در تست کابل و ترانس و سیم و موتور
تجهزات فشار متوسط
بریکرهای فشار ضعیف
طراحی نقشه های برق
آموزش برق صنعتی