Home / دیاگرام های الکتریکی

دیاگرام های الکتریکی

تخصص‌های شناخت تجهیزات، ترسیم دیاگرام‌های الکتریکی، طراحی و اجرای پروژ‌ه‌ها به یکدیگر وابسته بوده و نمی‌توان آن ها را به صورت بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جداگانه در نظر گرفت. به عنوان مثال برای طراحی مدار ضمن شناخت تجهیزات، باید سیمبل‌های الکتریکی را در کنار هم قرار داده و به یک منطق، عملکرد و سطح ایمنی مناسب دست پیدا کرد. از طرفی یک طراح باید بتواند ایده های خود را به صورت دیاگرام های الکتریکی استاندارد ترسیم کرده و در اختیار دیگران قرار دهد. پس مهارت طراحی مدار به شناخت تجهیزات و توانایی ترسیم پلن‌های الکتریکی وابسته است.

بعد از طراحی تاسیسات و ترسیم دیاگرام‌های الکتریکی استاندارد، وارد بخش اجرا می‌شویم. در این بخش نیز شناخت تجهیزات و نحوه‌ی قرائت پلن‌های ترسیم شده بسیار مهم است. در واقع یک مجری باید بتواند دیاگرام های الکتریکی را قرائت کرده و ضمن تهیه‌ی تجهیزات مناسب، آن‌ها را طبق موارد مشخص شده به یکدیگر متصل کند.

به همین منظور قبل از پرداختن به مسائل مربوط به ترسیم پلن‌های الکتریکی، ابتدا باید از موضوع کمی فاصله گرفته و دید وسیع تری نسبت به انواع تاسیسات، اطلاعات مورد نیاز، مدیریت پروژه‌ها، گام‌های ترسیم و اجرای پلن‌های الکتریکی پیچیده ایجاد کنیم. در همیت راستا در مقالات این قسمت با مفاهیم و انواع تاسیسات الکتریکی به صورت مختصر آشنا شده و بعد از آن گام‌های مهم در شناخت المان‌های مدار و ترسیم دیاگرام‌ها را مرور می‌کنیم.

همان گونه که استحضار دارید، ترسیم دیاگرام‌های الکتریکی به صورت دستی تقریبا منسوخ شده و امروزه از نرم‌افزارهای مختلفی در این بخش استفاده می‌شود. با توجه به قدرت و محبوبیت نرم افزار اتوکد الکتریکال، مثلث زرد در دوره‌ی تخصصی اتوکد الکتریکال، نسخه ی ۲۰۱۸ این نرم افزار را به طور کامل آموزش داده است.

به زودی …
مقالات فوق برگرفته از کتاب دیاگرام های الکتریکی، تالیف مثلث زرد است. این کتاب به زودی در وب سایت مثلث زرد عرضه خواهد شد.