Home / کلیدهای اندازه گیری

کلیدهای اندازه گیری

در تابلو برق ها از لوازم اندازه گیری ثابت استفاده می شود. این دستگاه ها به صورت کلی به دو گروه تک منظوره یا مجتمع تقسیم می شوند. دستگاه تک منظوره فقط برای اندازه گیری و نمایش یک کمیت مانند ولتاژ، آمپراژ، فرکانس و … مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاهش ابعاد و هزینه ها معمولا در کنار دستگاه های تک منظوره از کلیدهای اندازه گیری نیز استفاده می شود. در این بخش با انواع کلیدهای اندازه گیری از نظر کارایی، ساختمان و سیم بندی آشنا می شویم.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی کلیدهای فشار ضعیف، تالیف مثلثبسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی کلیدهای فشار ضعیف نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

 

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی