Home / شستی ها

شستی ها

شستی ها از پرکاربردترین قطعات در مدارهای فرمان هستند. این قطعه به این علت که توسط انسان و انگشتان دست تحریک می شود، شستی یا کلید فشاری نام دارد. شستی ها که می توانند خروجی سیگنال، خروجی الکتریکی و یا مکانیکی داشته باشند، برای کاربردهای مختلفی مانند راه اندازی، ایجاد تغییر، توقف، رفع خطا و … در مدارهای فرمان استفاده می شوند.

مقالات فوق برگرفته از کتاب کاغذی تجهیزات کنترل و فرمان، تالیف مثلث زرد است. این بخش به صورت تصویری در بسته ی آموزشی تجهیزات کنترل و فرمان نیز بررسی شده است. لطفا سرفصل ها و موضوعات آموزشی دیگر کتاب و بسته را مشاهده کنید.

    کتاب کاغذی         بسته‌ی آموزشی