اتصال کوتاه در سرکابل فشار متوسط

اتصال کوتاه در سرکابل فشار متوسط:

در کابل های فشار ضعیف می توان ابتدا و انتهای کابل را برش زده و به سادگی با نصب یک کابلشو از آن استفاده کرد. در کابل هایی با سطح ولتاژ بیشتر از فشار ضعیف مانند فشار متوسط؛ فوق توزیع و فشار قوی باید از تجهیزات خاصی تحت عنوان سرکابل استفاده کرد. بسیاری از خطاهای الکتریکی در این نقطه از کابل ها با عنوان اتصال کوتاه در سرکابل رخ می دهد. در این بخش تصاویری از اتصال کوتاه در سرکابل یک نمونه کابل خشک را مشاهده می کنید. تصاویر مربوط به بررسی کابل خشک؛ اتصال کوتاه در سرکابل چپقی و روغنی را در بخش های دیگر مشاهده کنید.