ساعت زمین:

آخرین شنبه ی ماه مارس هر سال به عنوان روز جهانی ساعت زمین نام گذاری شده است. در این روز راس ساعت ۲۰:۳۰ به وقت محلی، تمام چراغ ها و دستگاه های الکتریکی غیر ضروری به مدت یک ساعت خاموش می شود. این حرکت جهانی برای صرفه جویی در مصرف انرژی و به منظور حفاظت از محیط زیست انجام می شود.

ایران نیز به طور رسمی ازسال ۹۱ در این طرح جهانی شرکت کرده است و هر ساله به این مناسبت چراغ های برج میلاد، به عنوان مهم ترین نماد شهری شهر تهران در کنار سایر نمادهای مهم شهری دنیا، خاموش خواهد شد.