راه اندازی و کنترل موتورهای القایی سه فاز:

الکتروموتورها جز جدایی ناپذیر صنعت برق هستند. از بین تمام گروه ها،  الکتروموتورهای القایی سه فاز به دلیل خصوصیات مهمی مانند خودراه انداز بودن، هزینه ی تعمیر و نگه داری پائین، روش های گسترده ی راه اندازی، کنترل و … بیشترین نرخ استفاده را دارند. در این بخش روش های راه اندازی و کنترل این گروه از موتورها به صورت مختصر بررسی شده است.