گروه بندی تجهیزات در استاندارد UL و NEMA

در این استاندارد از روش دیگری برای بیان استقامت تجهیزات در شرایط محیطی و حفظ سطح ایمنی پرسنل در تماس با آن ها استفاده شده است. در این استاندارد ابتدا تجهیزات گروه‌بندی و سپس برای هر کدام، یک عدد، نوع استفاده و توضیح آورده شده است. در جدول زیر  این موارد را مشاهده می‌کنید.

گروه نوع استفاده شرح
۱ استفاده‌ی داخلی (Indoor) محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر گرد و غبار حفاظت می‌کند.
۲ استفاده‌ی داخلی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر گرد و غبار و پاشش ملایم مایعات غیر خورنده حفاظت می‌کند.
۳ استفاده‌ی داخلی و خارجی (Outdoor) محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر گرد و غبار، باران، تگرگ و برف حفاظت می‌کند. همچنین تجهیز در برابر تشکیل یخ در خارج آن مقاوم است.
۳R استفاده‌ی داخلی و خارجی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر گرد و غبار، باران، تگرگ، برف و ذرات معلق در هوا حفاظت می‌کند. همچنین تجهیز در برابر تشکیل یخ در خارج آن مقاوم است.
۳S استفاده‌ی داخلی و خارجی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر گرد و غبار، باران، تگرگ و برف حفاظت می‌کند. درصورتی‌که لایه‌هایی از یخ تشکیل شده باشد نیز، مکانیسم‌های خارجی تجهیز باید به کار خود ادامه دهند.
۴ استفاده‌ی داخلی و خارجی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، باران، تگرگ، برف و پاشش آب حفاظت می‌کند. همچنین تجهیز در برابر تشکیل قطرات آب یخ‌زده در خارج آن مقاوم است.
۴X استفاده‌ی داخلی و خارجی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، باران، تگرگ و برف حفاظت می‌کند. همچنین تجهیز در برابر خوردگی و تشکیل یخ در خارج آن مقاوم است.
۵ استفاده‌ی داخلی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار موجود در هوا، پرز، الیاف، چکه‌ها و پاشش ملایم مایعات غیر خورنده حفاظت می‌کند.
۶P استفاده‌ی داخلی و خارجی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، باران، تگرگ و برف، ورود آب تا جایی که تجهیز به مدت طولانی و به‌طور محدود در عمق معینی از آب فرو رود و همچنین در برابر خوردگی و تشکیل یخ در خارج آن حفاظت می‌کند.
۱۲ استفاده‌ی داخلی
(بدون ضربات محکم)
محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، کرک، الیاف، ذرات معلق، چکه کردن یا پاشش ملایم مایعات غیر خورنده (مانند پاشش یا نشت مواد نفتی و مواد سردکننده‌ی غیر خورنده) حفاظت می‌کند.
۱۲K استفاده‌ی داخلی
(محفظه‌ها با تعیین مسیر قبلی)
محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، پرز، الیاف، چکه کردن و پاشش ملایم مایعات غیر خورنده (مانند نشت مواد نفتی و مواد سردکننده‌ی غیر خورنده) حفاظت می‌کند.
۱۳ استفاده‌ی داخلی محفظه‌ی تجهیز مانع تماس تصادفی پرسنل با اجزای داخلی آن شده و اجزا را در برابر خاک، گرد و غبار، پرز، الیاف و پاشش، نفوذ و نشتی آب، مواد نفتی و مواد سردکننده‌ی غیر خورنده حفاظت می‌کند.
دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف