کلید تغییر ظرفیت

یکی از راه های تغییر ظرفیت در مدارهای الکتریکی، سری و موازی کردن عناصر فعال و غیر فعال می باشد. به عنوان مثال با سری کردن باتری ها ولتاژ و با موازی کردن آن ها جریان افزایش پیدا می کند. این کار در عناصر دیگر نیز مانند سلف، خازن، مقاومت و … نیز کاربرد دارد. در مدارهای کنترلی و تست، تغییر ظرفیت در مدار توسط انواع کلیدهای موازی کننده (Paralleling Switch, Gang Switch) انجام می شود. این کلیدها می توانند از نظر تعداد موقعیت، پلاتین و جریان عبوری در گروه های متنوعی ساخته شوند. به عنوان مثال تصویر زیر را در نظر بگیرید. این دیاگرام مربوط به یک کلید موازی کننده با یک ورودی، دو خروجی و سه موقعیت کاری با زاویه ی ۴۵ درجه  می باشد.

کلید تغییر ظرفیت

طبق تصویر در حالت صفر هیچ از خروجی ها وصل نیستند. در حالت یک، ورودی یا فاز به مقاومت R1 متصل می شود. با تغییر وضعیت کلید از یک به دو، ضمن وصل ماندن مقاومت اول، مقاومت دوم نیز وارد مدار می شود. با این کار هر دو مقاومت موازی شده و میزان مقاومت کل کاهش پیدا می کند.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف