کلید  فرمان بیش از سه حالت

کلیدهای فرمان از نظر تعداد موقعیت، تعداد پلاتین و نوع آن ها در مدل های بسیار زیادی تولید می شوند. در موارد خاص می توان از کلیدهای سلکتوری با حالت های کاری متفاوت و بیش از ۳ مورد نیز استفاده کرد. این کلیدها در دو مدل با حالت قطع و بدون حالت قطع ساخته می شوند. به عنوان مثال در تصویر زیر صفحه ی راهنمای کلیدهای سکلتوری تا ۱۲ حالت را مشاهده می کنید. در این تصویر گزینه ی (a) کلید فرمان چهار حالته با صفر و بدون صفر، گزینه ی (b) کلید فرمان پنج حالته با صفر و بدون صفر، گزینه ی (c) کلید فرمان شش حالته با صفر و بدون صفر و گزینه ی (d) کلید فرمان دوازده حالته با صفر و بدون صفر را نشان می دهد.

سلکتور سوئیچ

پلاتین های کلیدهای بیش از سه حالت معمولا از نوع نرمال باز و در تعداد مختلف ساخته می شوند. توجه کنید که تعداد و نوع پلاتین های این مدل از کلیدها قابل تغییر نبوده و هنگام خرید باید به نیازمندی های مدار توجه کنید.

کلیدهای بیش از سه حالت به علت تعداد پلاتین و موقعیت های زیاد، در ابعاد بزرگ تری نسبت به کلیدهای فرمان ساخته شده و معمولا در گروه CAM سوئیچ ها قرار می گیرند. CAM سوئیچ ها از نظر ظاهر، ابعاد و شرایط نصب با کلیدهای فرمان متفاوت هستند. این کلیدها برای استفاده در مدارهای فرمان، اندازه گیری، کنترل الکتروموتور و قدرت ساخته شده و در تمام شرایط تقریبا ساختمان یکسانی دارند. لازم به ذکر است که CAM مخفف عبارت Control, Automation, Measurement می باشد. در تصویر زیر و بخش (a) یک نمونه CAM سوئیچ و در بخش (b) یک نمونه کلید فرمان را مشاهده می کنید.

سلکتور سوئیچ

در تصویر زیر، دیاگرام فنی دو کلید سلکتوری پنج حالته با یک و چهار پلاتین را مشاهده می کنید. در قسمت راهنما مشخص شده که هر دو کلید بدون حالت قطع، با ۵ حالت کاری و زاویه ی ۶۰ درجه می باشد. زیر این قسمت یک کد وجود دارد که شرکت سازنده توسط آن نوع محصول خود را مشخص می کند.

سلکتور سوئیچ

در گزینه ی (a) دیاگرام کلید ۵ حالته با یک پلاتین نرمال باز را مشاهده می کنید. طبق تصویر این کلید یک ترمینال ورودی با شماره ی ۱ و پنج ترمینال خروجی با شماره های ۲ و ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ برای حالت های مختلف دارد. وقتی دسته در موقعیت یک باشد، ترمینال ورودی به خروجی شماره ی دو متصل است. با تغییر موقعیت دسته، اتصال ترمینال ورودی به خروجی نیز تغییر می کند.

گزینه ی (b) دیاگرام کلید ۵ حالته با چهار پلاتین نرمال باز را نمایش می دهد. طبق تصویر این کلید چهار ترمینال ورودی با شماره های ۱ و ۱۱ و ۲۱ و ۳۱ و ۲۰ و بیست ترمینال خروجی با شماره های زوج بین ۲ تا ۴۰ برای حالت های مختلف دارد. در موقعیت یک، پلاتین های ۱ و ۱۱ و۲۱ و ۳۱ به خروجی های ۲ و ۱۲ و ۲۲ و ۳۲ متصل هستند. با تغییر موقعیت دسته، اتصال تمام ترمینال های ورودی به خروجی به صورت هم زمان تغییر می کند.

در پائین دیاگرام و توسط جدول، اتصال پلاتین ها با موقعیت کلید نمایش داده شده است. این جدول دارای چند ستون برای موقعیت های مختلف دسته ی و ترمینال ها می باشد. با درج علامت ضربدر در خانه های جدول، مشخص می شود که پلاتین ها در چه وضعیت هایی وصل هستند.

دوره ی تصویری کلیدهای فشار ضعیف